در خارج از کشور بررای خلبانی شکاری اگر هم تمام دندان های شما پر کرده باشد مشکلی نداره ولی نباید عصب کشی شده باشد در صورتی هم که عصب کشی شده باشد باید آن دندان را بکشید.