??? ??? ????? ???? ???? امیر حسین علی ????? ??? ??
کیش ایر یک شرکت هواپیمایی خصوصی با یک مدیریت خوب است که همواره سعی بر خرید هواپیماهای جدید دارد.ولی چند ماهی است با وجود اینکه از هواپیماهای بیشتری نسبت به شرکتهای زاگرس،تابان،کاسپین،نفت و... برخوردار است برنامه ریزی خوبی برای استان خوزستان و خصوصا" اهواز ندارد و بیشتر پروازهای خود را برای مسیر های کیش و تهران انجام میدهد.
چون بیس کیش ایر کیشه وشیلتر تعمیراتیش هم تهران و کیشه و اهوازم دیدم پرواز میده