روسیه علاوه بر نسخه های چند منظوره و اخلالگر و جنگ الکترونیک نمونه ناونشین میگ 35 را هم قصد رونمایی دارد که بر محبوبیت میگ 35 خواهد افزود . نمونه ناونشین میگ 35 جایگزین نمونه ناونشین میگ 29 و سوخو 33 خواهد بود . در کنار نمونه ناونشین سوخو 57 ناونشین نسل +5 تا 7 .