ببخشید وقتی خلبانی اینجوری یه هواپیما رو به زمین میزنه دادخواست نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟