روش جدیدی برای شناخت خصوصیات ستاره‌های نوترونی

????? ???? ???? ???