برای نخستین بار در ایران ، پرواز با هواپیمای شخصی همراه با آموزش دوره های خلبانی

????? ???? ???? ???