گرد و غبار خبرنگاران ایرانی را در فرودگاه قندهار ماندگار کرد

????? ???? ???? ???