انتقال کلیه پروازهای باری از فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) به پیام در سال 90

????? ???? ???? ???