یکی از نشانه های توسعه یافتگی هر کشور فرودگاه آن است

????? ???? ???? ???