گمرک فرودگاه امام قابلیت پذیرش تمام بارهای تجاری را دارد

????? ???? ???? ???