مديركل جديد فرودگاه كرمانشاه معرفي شد

????? ???? ???? ???