مشارکت بخش خصوصی جهت ورود هواپيما به کشور تا پايان سال

????? ???? ???? ???