مذاكره مجدد هيات وزارت حمل و نقل سوريه با مسئولان شركت فرودگاههاي ايران

????? ???? ???? ???