جیووانی بسیگنانی سال بعد از یاتا خداحافظی می كند

????? ???? ???? ???