فرودگاه پیام، 50 فروند هواپیمای کارگو دارد

????? ???? ???? ???