مدير عامل شركت فرودگاه‌ها : هيچ‌گاه ايمني پروازها را فداي تسهيلات فرودگاهي نمي‌كنيم

????? ???? ???? ???