با افزایش قیمت، تاخیرها به حداقل می‌رسد

????? ???? ???? ???