آمادگی ایدرو برای تامین زیرساخت‌های صنعت هوایی

????? ???? ???? ???