برخورد دو سیاهچاله نابرابر شبیه سازی شد

????? ???? ???? ???