سیاهچاله ها مانع تشکیل ستارگان جدید

????? ???? ???? ???