تعداد ستاره های جهان سه برابر شد!

????? ???? ???? ???