شايد كارخانه‌هاي ذوب‌آهن هم توپولف‌هاي زمين‌گير را نخرند

????? ???? ???? ???