سرنوشت فضانوردی که از ایستگاه فضایی جدا می شود

????? ???? ???? ???