اولين پرواز از سري جديد پايش هوايي در خليج فارس انجام شد

????? ???? ???? ???