ساخت اتوبان در زیر باند فرودگاه (عکس)

????? ???? ???? ???