برگزاري چهارمين سمينار مشترك آموزشي خلبان-كنترلر در فرودگاه شيراز

????? ???? ???? ???