فرودگاه شهيد دستغيب شيراز از فهرست فرودگاه هاي زيان ده خارج شد

????? ???? ???? ???