سوال در مورد مدرسه خلبانی ( تایپ همراه اکچوال پرواز )

????? ???? ???? ???