جلسه شركت‌هاي هواپيمايي براي حل مساله سوخت هواپيماها برگزار شد

????? ???? ???? ???