تركيش ايرلاين:جهان در انتظار ساخت نخستين هواپيماي ساخت ایران

????? ???? ???? ???