خطر از بیخ گوش فضانوردان گذشت

????? ???? ???? ???