پذيرايي از مسافران روزه دار در فرودگاه مشهد

????? ???? ???? ???