هواپيمايي مكلف است ضرر مشتري را جبران كند

????? ???? ???? ???