با شركت هاي هواپيمايي متخلف در عمليات يخ زدايي برخورد مي شود

????? ???? ???? ???