ايران رويكرد برخي از اعضاي ايكائو را تبعيض آميز مي داند

????? ???? ???? ???