سرمايه 2500 ميليارد توماني براي تكميل نخستين فرودگاه بخش خصوصي

????? ???? ???? ???