فرودگاه بین المللی خلیج فارس برای جابجایی پنج میلیون مسافرتوسعه می یابد

????? ???? ???? ???