وزارت نفت سوخت آسمان را تامين نكرد

????? ???? ???? ???