۵۹ دفتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شدند

????? ???? ???? ???