برخورد کامیون حمل بار به در md83 اتا

????? ???? ???? ???