با هیچ سازنده هواپیما رفیق یا دشمن نیستیم

????? ???? ???? ???