نخستین تصاویر ارسالی ماهواره چینی به زمین رسید

????? ???? ???? ???