رتبه بندی ایرلاین ها‌، افزایش رقابت یا حذف شركت هاي كوچك

????? ???? ???? ???