خرید هواپیماهای جدید ایران ایر صحت دارد؟

????? ???? ???? ???