8892 مجوز پرواز فوق العاده در تابستان امسال صادر شد

????? ???? ???? ???