اشنایی با قلب تپنده ی عقاب پیر اسمانها بوینگ 707

????? ???? ???? ???