برکناری ناگهانی مدیر کل هواپیمایی آسمان منطقه جنوب کشور

????? ???? ???? ???