ايرباس قصد دارد دومين خط مونتاژ هواپيماي A-35 را ايجاد کند

????? ???? ???? ???