روسيه اولين هواپيمای مسافربري سوخو-100 را در اختيار اندونزی قرار داد

????? ???? ???? ???