سوال درمورد هزینه احداث باند فرودگاه

????? ???? ???? ???